اخبار


هفته 28

ایران
شروع راند : 1394/02/11 18:00
 
شروع مدیریت : 1394/02/06 09:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/11 17:00
هفته 35

انگلیس
شروع راند : 1394/02/12 16:15
 
شروع مدیریت : 1394/02/05 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/12 15:15
هفته 34

اسپانیا
شروع راند : 1394/02/08 22:30
 
شروع مدیریت : 1394/02/05 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/08 21:30
هفته 31

آلمان
شروع راند : 1394/02/12 18:00
 
شروع مدیریت : 1394/02/05 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/12 17:00
هفته 33

ایتالیا
شروع راند : 1394/02/08 23:15
 
شروع مدیریت : 1394/02/05 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/08 22:15
هفته 11

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1394/02/15 23:15
 
شروع مدیریت : 1394/02/05 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/15 22:15
هفته 35

فرانسه
شروع راند : 1394/02/11 23:00
 
شروع مدیریت : 1394/02/05 22:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1394/02/11 22:00