اخبار


هفته 16

ایران
شروع راند : 1393/09/10 14:30
 
شروع مدیریت : 1393/08/29 14:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/10 13:30
هفته 13

انگلیس
شروع راند : 1393/09/08 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/09/01 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/08 15:15
هفته 13

اسپانیا
شروع راند : 1393/09/07 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/08/30 23:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/07 22:15
هفته 13

آلمان
شروع راند : 1393/09/07 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/09/01 17:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/07 22:00
هفته 13

ایتالیا
شروع راند : 1393/09/08 20:30
 
شروع مدیریت : 1393/09/01 20:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/08 19:30
هفته 5

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/09/04 20:30
 
شروع مدیریت : 1393/08/15 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/09/04 19:30